Zeus Apartments - Boooski Akademik w Lublinie

Website regulations

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.zeusakademik.pl zwana dalej w treści niniejszego regulaminu Stroną Internetową (za wyjątkiem stron, do których prowadzą linki ze Strony Internetowej) jest prowadzona przez „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967 zwaną dalej Spółką.
 2. Strona Internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób przebywających w Polsce (zwanych dalej Użytkownikami), a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
 3. Wejście na Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie ze Strony Internetowej.

§ 2. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na Stronie Internetowej stanowią własność Spółki.
 2. Użytkownik strony może drukować części Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik strony nie może:
  1. wykorzystywać (kopii/ części) Stronie Internetowej, lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) Stronie Internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3. Treść strony

 1. Strona Internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce oraz jej produktach i usługach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na Stronie Internetowej. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie są ofertą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i nie mogą prowadzić do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze względu na wyłącznie informacyjny charakter Strony Internetowej, osoby pragnące korzystać z informacji na niej zawartych w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Akademiku Zeus w Lublinie, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią zachęty do inwestowania w Spółkę, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Strony Internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści wizualne, dźwiękowe, informatyczne (oprogramowanie) oraz informacje na stronach, do których linki znajdują się na Stronie Internetowej.
 2. Strona Internetowej może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów Strony Internetowej. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

§ 5. Udostępnione informacje

 1. Udostępnienie przez Użytkowników informacji lub materiałów na Stronie Internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Spółkę tych informacji lub materiałów, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw Użytkowników oraz innych osób.
 2. Spółka nie prowadzi stałej kontroli Strony Internetowej, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych Użytkowników. Użytkownicy, którzy zauważą treści, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych Użytkowników, proszeni są o zgłoszenie takiego faktu Spółce. W uzasadnionych przypadkach, Spółka zastrzega sobie prawo usuwania ze Strony Internetowej całości lub części treści pochodzących od Użytkowników bez odrębnego zawiadomienia.

§ 6 Ochrona danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967
 2. Możliwość skontaktowania się z inspektorem danych osobowych administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@transhurt.com.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawa przetwarzania:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b RODO w celu:
   • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy będą wskazane w preambule umowy)
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie umów i faktur VAT, obowiązek podatkowy, obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych)
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 9 ust. 2 lit f RODO w celu:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania ze Strony Internetowej
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i przez okres utrzymania funkcjonalności Strony Internetowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, a po upływie tego czasu przez okres niezbędny do:
  • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie, jeśli takie wystąpią
  • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych,)
 6. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 7. Dane Pani/Pana nie są profilowane.
 8. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem)
  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

  Prawo wymienione w pkt 1-6, i pkt 8-9 powyżej można realizować m.in.. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępnie) lub poprzez kontakt z „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W IMIENIU „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie: przedsiębiorcy komunikacyjni, firmy windykacyjne, biura informacji o zadłużeniu, operatorzy pocztowi, przewoźnicy kurierscy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne.

§ 7. Pozostałe postanowienia

 1. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka poinformuje na Stronie Internetowej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
 2. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony Internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.