Zeus Apartments - Boooski Akademik w Lublinie

Polityka plików Cookies

 1. Niniejszy dokument dotyczy strony www.zeusakademik.pl (zwanej dalej Stroną) i odnosi się wyłącznie do przeglądania zawartości tej Strony.
 2. Strona prowadzona pod adresem www.zeusakademik.pl administrowana jest przez: „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967 (zwana dalej Administratorem)
 3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.
 4. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) użytkownika końcowego (zwanego dalej Użytkownikiem). Pliki Cookies, którymi posługuje się www.zeusakademik.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim urządzeniu.
 5. Administrator informuje, że korzystnie ze Strony www.zeusakademik.pl powoduje przekazywanie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze Strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie rodzajach celów tj.:
  • sesyjne analizowanie danych: dane są przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej w celu polepszenie nawigacji na stronie.
  • stałe Analizowanie danych: dane pozostają na urządzeniu przez określony czas, lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego urządzeniu końcowym, w celu przechowywania informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem podmiotów trzecich.
  • zewnętrzne analizowanie danych: dane przekazywane są do serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google Analytics. w celu prowadzenia statystyk.
 6. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki wyłączając pliki cookies, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
  1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
  2. Przejść do zakładki „Prywatność”;
  3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
 7. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z Plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.
 9. Administrator Strony www.zeusakademik.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.
 10. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 11. Strona www.zeusakademik.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator www.zeusakademik.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
 12. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – Plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967
 2. Możliwość skontaktowania się z inspektorem danych osobowych administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@transhurt.com.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawa przetwarzania:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b RODO w celu:
   • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy będą wskazane w preambule umowy)
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie umów i faktur VAT, obowiązek podatkowy, obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych)
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 9 ust. 2 lit f RODO w celu:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z serwisu www.galeriaolimp.com.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i przez okres utrzymania funkcjonalności Strony oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, a po upływie tego czasu przez okres niezbędny do:
  • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie, jeśli takie wystąpią
  • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych,)
 6. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 7. Dane Pani/Pana nie są profilowane.
 8. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem)
  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

  Prawo wymienione w pkt 1-6, i pkt 8-9 powyżej można realizować m.in.. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępnie) lub poprzez kontakt z „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W IMIENIU „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie: przedsiębiorcy komunikacyjni, firmy windykacyjne, biura informacji o zadłużeniu, operatorzy pocztowi, przewoźnicy kurierscy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne.