Zeus Apartments - Boooski Akademik w Lublinie

Zgarnij gadżety w konkursie Zeus Akademik!

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Zgarnij gadżety w konkursie Zeus Akademik!

Już teraz specjalnie dla Was na naszym Facebook’owym profilu zorganizowaliśmy konkurs, gdzie możecie wygrać ciekawe gadżety!

Zapraszamy:

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu “Konkurs Zeus Akademik” z dnia 10.07.2024 r.

 

 

1.1 Organizatorem konkursu „Konkurs z dnia 10.07.2024 r.” (zwanym dalej “Konkursem”), jest „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 4304019672.

 

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

1.3 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

1.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

1.5 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

1.6 Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/galeria.olimp/ (zwanej dalej “Fanpage”).

 

1.7 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

 

2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2.2 Uczestnik oświadcza, że:

  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

2.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

3.1 W Konkursie przewidziano PIĘĆ NAGRÓD– dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

 

 

3.2 Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Zeus Akademik – https://www.facebook.com/zeusakademik

 

3.3 Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

3.4 Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

4.1 Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/zeusakademik

 

4.2 Konkurs trwa od dnia 10 lipca 2024 do 17 lipca 2024 do godz. 23:59.

 

 

5.1 Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym na profilu Facebook Organizatora) komentarza pod postem konkursowym gifów prezentujących, z czym uczestnikom konkursu kojarzą się studia.

 

5.2 Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/zeusakademik

 

 

6.1 Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

6.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

6.3 O przyznaniu nagrody decyduje Jury wybrane przez Organizatora w drodze analizy poprawności oraz kreatywności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

6.4 Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców.

 

6.5 Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 

6.6 Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/zeusakademik

 

6.7 Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej z profilu Organizatora – https://www.facebook.com/zeusakademik wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu.

 

6.8 Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

6.9 Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wydane uczestnikom w showroomie Zeus Akademik znajdującym się w Galerii Olimp.

 

6.10 Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

 

6.11 Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

 

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych osobowych.

 

7.2 Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem konkursu oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

  1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; f) udostępniają więcej niż jeden komentarz z zadaniem konkursowym pod postem konkursowym

 

7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 

8.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

8.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

8.3 Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

8.4 W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

 

9.2 Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 

9.3 Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu.

 

10.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

10.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

10.4 Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 10.07.2024”

 

10.5 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od wpłynięcia reklamacji.

 

 

11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2024 r. i obowiązuje do 17 lipca 2024 r.

 

11.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

11.3 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

11.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/zeusakademik

 

11.5 Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnym fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/zeusakademik.